top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Mikko Dufva: Oletko valmis kyseenalaistamaan normaalin?Maailma ympärillämme muuttuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Tätä nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä kuvataan usein VUCA -ympäristönä. (Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous).


Nykyisten megatrendien sävyttämä, globalisoituva, nopeasti digitalisoituva ja muuttuva maailmankuva ei vastaa enää sitä, mihin perinteinen johtamisen malli on perustunut.


Tämä on lähtökohta myös Johdon agendalla -podcastin ensimmäiselle jaksolle missä keskitytään ymmärtämään tulevaisuutta isossa kuvassa, puhutaan megatrendeistä ja ilmiöistä, ja pohditaan keinoja, joilla voimme oppia tulkitsemaan muuttuvaa toimintaympäristöä paremmin.


Vieraana minulla on tulevaisuuden ja ennakoinnin ammattilainen, Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva, joka työkseen tarkastelee tulevaisuuden kehityskulkuja, signaaleja yllättävistä muutoksista ja erilaisia tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia.


Tulevaisuudentutkijan tavoitteena on tehdä erilaisista tulevaisuuksista ja niiden tulkinnasta helposti ymmärrettävää. Samaan aikaan olennaista on myös erilaisten oletusten haastaminen. Kuten esimerkiksi sen, että maailma muuttuu kiihtyvällä nopeudella ?


”Olennaista on se, että meillä on kokemus siitä, että muutos on nopeutunut, meille tulee sellaisia asioita eteen, joihin ei olla varauduttu etukäteen ja silloin kysymys on että pystytäänkö me jollain tavalla elämään sen epävarmuuden ja nopean muutoksen kanssa?”


Mitä tarkoitetaan postnormaalilla maailmalla?


VUCA on hyödyllinen kehikko kuvaamaan epävakaata ja keskinäisriippuvaista maailmaa, missä pitkälle viritetyt prosessit altistavat shokeille toisella puolella maailmaa, usein jonkin äkillisen muutoksen seurauksena.


Tulevaisuuden tutkija pitää itse kuitenkin kiinnostavampana kuvata maailmaa postnormaaliuden kautta. Postnormaalin maailman idea on siinä, että normaalin käsite ei välttämättä ole meille yhtä hyödyllinen kuin se on ollut ja postnormaalissa maailmassa yllätykset ovat sitä uutta normaalia, samoin ristiriidat ja konfliktit ja tietoinen tietämättömyys lisääntyvät.


Haastetaan siis ajatus siitä, että mitä pidämme normaalina nyt, ei oikeastaan ole ollut koskaan normaalia, esimerkiksi jatkuvan materiaalisen kasvun tai ekologisuuden näkökulmasta. Meille on tyypillistä ajatella tulevaisuutta nykyhetken jatkeena eli otetaan tämä hetki ja lisätään siihen jotain, esimerkiksi tehokkaampia tietokoneita tai enemmän laskentatehoa sen sijaan, että kuvittelisimme kokonaan uudenlaisia tulevaisuuksia, jotain sellaista mitä haluamme tavoitella.


Dufva kuvaa tilannetta paradoksina; Tulevaisuus on todella avoin ja samaan aikaan meillä on yhä suurempi mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa siihen, minkälainen se tulevaisuus on. Samaan aikaan kun keskitymme tämän hetken nousevien ilmiöiden katsomiseen, meillä pitää olla myös pidemmän aikavälin näkymä siitä, että mihin me haluamme mennä. Ei siten, että me välttämättä pääsisimme sinne vaan ehkä pikemminkin horisonttina tai suunnan antajana. Strategiamuotoilijan termein puhumme silloin visiosta tai North Starista, ehkä jopa purposesta.


Mitä VUCA:n jälkeen?


VUCA:sta on esitetty päivitettyä versiota, mitä kutsutaan BANI:ksi. B = Brittle kuvaa maailmaa missä ne rakenteet, joita olemme pitäneet pysyvinä ja lujina, ovatkin osoittautuneet särkyviksi. A = Anxious kuvaa sitä, miten nykymaailma lietsoo ahdistusta, N = Non-linear korostaa välillisiä syy-seuraussuhteita tai näiden epäsuhtaa ja I = Incomprehensible sitä, miten meidän käsityskykymme ei riitä selittämään enää tiettyjä asioita, esimerkiksi sitä miten tekoäly oppii itsekseen.


BANI kehys kuvaa maailmaa kaaoksena, jossa VUCA ja skenaariot ovat riittämättömiä työkaluja sen ymmärtämiseen. Toisaalta näen, että yritysten lyhyen ja keskipitkän aikavälin strategioissa nämä ovat edelleen hyödyllisiä viitekehyksiä. Voit lukea Jamais Cascion erinomaisen artikkelin aiheesta, linkki artikkeliin löytyy tämän tekstin lopusta.


Miten yritysten tulisi tulkita megatrendejä?


Megatrendi on laaja kehityskaari, joten niissä itsessään ei juuri ole mitään yllätyksiä. Sitran vuoteen 2020 päivitetyllä megatrendiraportilla on viisi keskeistä teemaa, joista korostuu erityisesti ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys. ”Me eletään liian usealla maapallolla ottaen huomioon se, että näitä maapalloja on kuitenkin vain yksi.” Dufva toteaa. Vaaditaankin paljon pieniä muutoksia, jotta saadaan iso murros aikaiseksi.


Mutta miten yritysmaailmassa voidaan käyttää megatrendejä rakentaessa tulevaisuuden liiketoimintaa? Avain on tulkita megatrendejä oman toimialan läpi ja kiinnittää erityisesti huomiota kehityskulkujen välisiin jännitteisiin. ”Esimerkiksi kun digitalisaatio ja ilmastotavoitteet kohtaavat ja vaikuttavat samanaikaisesti, lohkoketjujen tai tekoälyn opettamiseen tarvittava energiamäärä näyttäytyy ristiriitana sen kanssa, että meidän täytyisi vähentää energian käyttöä.”


Näiden jännitteiden ratkaisemisesta voi hyvinkin syntyä yritykselle tulevaisuuden suunta eli meillä on tietynlainen vaikuttamisen paikka. Tämän tyyppinen megatrendeistä johdetty pohdinta voisi olla yritysten näkökulmasta hyödyllistä, missä megatrendit antavat analyysille ja tulkinnalle pohjan.


Mitä tulevaisuuden tutkija itse toivoo tulevaisuudelta?


Jos tässä ajan hetkessä yllätyksellisyys ja postnormaalius korostuvatkin niin tulevaisuuden käsitteistä Dufva nostaa esiin arvostuksen. ”Se miten me arvostetaan toisia ihmisiä, miten me kohdataan heidät ja osataan asettua heidän kenkiinsä ja eri tilanteisiin on se juttu.”


”Sen lisäksi että pyritään ymmärtämään paremmin kokonaisuutta yhteiskunnan tasolla, meillä on hirveän suuri tarve ymmärtää muita ihmisiä. Kaikki se lähtee arvostuksesta.”Haluatko lukea lisää VUCA:sta tai BANI:sta? Suosittelen lukemaan Jamais Cascion Facing the Age of Chaos -artikkelin.
Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan. Uusimmat trendit ja ilmiöt löydät Johdon agendalla LinkedIn -sivulta ja Twitteristä.
Comentarios


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page