top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Harri Savolainen: Edelläkävijän rooli vaatii koko organisaation sitoutumista ja osallistumista


Fondia Off the Record on Johdon agendalla –podcastin ja Fondian yhteistuotanto. Sarja yhdistää johtamisen ja liikejuridiikan ajankohtaiset ilmiöt sekä mielenkiintoiset vieraat.


Kuvassa on Fondian toimitusjohtaja Harri Savolainen


Fondia, joka aloitti innovatiivisena haastajana perinteiselle lakipalvelualalle, juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Yrityksen toimitusjohtaja Harri Savolainen avaa yrityksen ainutlaatuista matkaa läpi kahden vuosikymmenen. 


Fondia sai alkunsa halusta luoda yritys, joka tarjoaisi lakipalveluita aivan uudella tavalla. Halu uudistaa ja rohkeasti kulkea omaa polkuaan onkin kulkenut Fondian rinnalla sen perustamisesta asti, ja se näkyy selvästi yrityksen kehityksessä ja kasvussa.


Savolainen vertaa Fondian tähänastista matkaa ihmisen elämänkaareen. "Olemme kasvaneet teini-iästä aikuisuuteen," hän kuvaa. Fondia ei ole ainoastaan laajentunut uusille paikkakunnille ja maihin, vaan se on myös kohdannut ja selättänyt lukuisia haasteita matkallaan. "Kasvu ja laajentuminen neljään maahan ja yhdeksälle paikkakunnalle on tuonut mukanaan uusia haasteita, kieliongelmista erilaisiin työkulttuureihin," Savolainen toteaa. Samaan aikaan teknologian kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia, mutta tuonut mukanaan myös uudenlaisia oppimishaasteita.


Fondian toimitusjohtaja korostaa, kuinka ulkoisen toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet lakialaan. Talouskriisit, geopoliittiset haasteet, suuret IPO-vuodet ja transaktioiden vaihtelu ovat kaikki osa sitä dynaamista ympäristöä, jossa Fondia operoi. "Maailma ympärillämme muuttuu, ja se ajaa myös lakialaa muuttumaan sen mukana," hän summaa.Toimialan ikuinen haastaja


Vuosituhannen alussa Fondia herätti huomiota lakipalvelualalla uudella lähestymistavallaan, joka haastoi perinteisiä toimintamalleja. Yrityksen perustamisen keskeisiin ajatuksiin kuului lakipalveluiden uudistaminen teknologian avulla sekä pyrkimys tehdä juristin työstä inhimillisempää. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin Fondian toimitusjohtaja Harri Savolainen vahvistaa, että nämä periaatteet eivät ole vain säilyneet, vaan ovat edelleenkin yrityksen toiminnan ytimessä.


"Silloin, kun Fondia perustettiin, halusimme murtaa alan kaavoja ja tuoda lakipalveluihin uudenlaista ajattelua. Tänä päivänä, 20 vuotta myöhemmin, nuo samat teemat – teknologian hyödyntäminen, inhimillisyys ja työn ja vapaa-ajan tasapaino – ovat edelleen keskeisiä," Savolainen selittää. Hän korostaa, kuinka Fondia on pitänyt kiinni alkuperäisestä visiostaan tarjota asiakkailleen mutkatonta ja luotettavaa palvelua, joka mahdollistaa heidän yöunensa säilymisen rauhallisina. Samalla Fondia pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista, uskoen, että hyvinvoiva juristi tuottaa parasta laatua ja arvoa asiakkaille.


Kysyttäessä Fondian roolista nykyisessä lakipalvelumarkkinassa, Savolainen vahvistaa yrityksen jatkavan toimialan haastajana. "Meidän tehtävämme lakialan uudistajina on jatkuva," hän toteaa. Fondia ei ainoastaan haasta alan vallitsevia käytäntöjä, vaan pyrkii myös olemaan edelläkävijä teknologian hyödyntämisessä palveluidensa kehittämisessä. Savolainen painottaa, että Fondian tavoitteena on ylittää perinteisten lakipalveluiden tarjoamien mahdollisuuksien rajat, luomalla uudenlaisia tapoja työskennellä yhdessä asiakkaiden ja tiimien kanssa.


Fondia ei siis pelkästään säilytä perustamisensa aikaista visiotaan, vaan elää ja hengittää sitä päivittäisessä toiminnassaan. Se ei ole vain säilyttänyt asemaansa toimialan haastajana, vaan myös vahvistanut sitä, mukautuen jatkuvasti muuttuvaan maailmaan ja hyödyntäen teknologian tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Fondia pyrkii oppimaan ja omaksumaan parhaita käytäntöjä myös muilta toimialoilta


Fondian toimitusjohtaja Harri Savolainen korostaa jatkuvan muutoksen merkitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Fondian on pysyttävä jatkuvasti liikkeessä, haastettava itseään, sekä kehitettävä johtamis-, viestintä- ja yhteistyökykyjään.


Arjessa jatkuva muutos ilmenee monin eri tavoin. Fondiassa tämä tarkoittaa ensisijaisesti jatkuvan kehittämisen periaatteen noudattamista. Yritys pyrkii jatkuvasti parantamaan asiakasarvoa, olipa kyse sitten uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämisestä, Fondian oman platformin kehittämisestä tai asiakasviestinnän tehostamisesta. Kehitys on jatkuva osa yrityksen toimintaa, joka vaatii koko organisaation sitoutumista ja osallistumista.


Henkilöstön hyvinvoinnin huomioiminen on toinen konkreettinen esimerkki siitä, miten Fondia pyrkii olemaan toimialansa haastaja ja edelläkävijä. Tämä ei rajoitu pelkästään hyvän työpaikan tarjoamiseen, vaan se on osa laajempaa sitoutumista työntekijöiden jaksamiseen ja työn sekä vapaa-ajan tasapainoon. Savolainen painottaa, että hyvinvoiva henkilöstö ei ole vain tavoite sinänsä, vaan se on myös keino parantaa työn laatua ja asiakastyytyväisyyttä.


Taustalla on ymmärrys siitä, että lakipalvelualan, kuten monen muunkin toimialan, on mukauduttava jatkuvasti muuttuvaan maailmaan. Tämä tarkoittaa uusien työskentelytapojen omaksumista, teknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä ja ennen kaikkea valmiutta kohdata ja ratkaista tulevaisuuden haasteita.


Savolaisen mukaan Fondian halu haastaa markkinaa ja erottua aidosti erilaisena toimijana lakipalvelualalla tarkoittaa käytännössä katseen suuntaamista myös perinteisten toimintamallien ulkopuolelle. Tämä ei rajoitu ainoastaan liikejuridiikan alueeseen, vaan Fondia pyrkii oppimaan ja omaksumaan parhaita käytäntöjä myös muilta toimialoilta.


Savolainen nostaa esimerkiksi proaktiivisen asiakkuuden hallinnan ja myyntityön merkityksen. Monilla toimialoilla maailmanluokan myyntiorganisaatiot ovat jo pitkään hyödyntäneet edistyneitä strategioita asiakkuuksien hallinnassa ja myynnissä. Fondian tavoitteena on ottaa oppia näistä organisaatioista ja soveltaa parhaita käytäntöjä myös liikejuridiikan kontekstissa, mikä ei perinteisesti ole ollut alan vahvuus.Tekoäly tasoittaa liikejuridiikan kilpailukenttää


Jos vuosituhannen alussa oltiin digitaalisen teknologian murroksen äärellä, nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin ollaan jälleen teknologian murroksen äärellä, tällä kertaa tekoälyn nopean kehityksen myötä.


Harri Savolainen korostaa, että teknologinen murros on ollut Fondian matkassa mukana alusta asti, joten tästä näkökulmasta nykyinen aikakausi, jota tekoälyn nopea kehitys määrittää, ei ole poikkeus. Savolaisen mukaan Fondia on edennyt pitkän matkan teknologian hyödyntämisessä, alkaen ajoista, jolloin toimiala siirtyi paperilta digitaalisiin järjestelmiin. Viimeisen vuosikymmenen aikana teknologinen kehitys on tuonut mukanaan lukuisia uusia ratkaisuja, jotka ovat tukeneet liikejuridiikkaa, ja Fondia on ollut aktiivinen uusien teknologioiden omaksumisessa ja hyödyntämisessä.


Erityisenä esimerkkinä Savolainen mainitsee "AI Lawyer" -sisältöpalvelun, tekoälyä hyödyntävän hakukoneen, joka on yhdistetty Fondian omaan tietokantaan. Tietokanta sisältää yli 2000 artikkelia ja blogikirjoitusta, jotka Fondian juristit ovat kirjoittaneet. Tavoitteena on tarjota käyttäjille suomenkielinen chat-käyttöliittymä, jonka kautta käyttäjät voivat saada vastauksia juridisiin kysymyksiin. Palvelua on tarkoitus laajentaa myös Baltian maihin ja Ruotsiin.


Teknologisen murroksen ytimessä Fondian tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, tarjota laadukkaampia palveluita ja luoda arvoa asiakkaille. Teknologia mahdollistaa myös suuremman tehokkuuden ja vapauttaa henkilöstön aikaa arvoa tuottaviin toimiin. Savolaisen mukaan avainasemassa on halu oppia ja omaksua uusia teknologioita, mikä mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja innovaatiot.


Savolainen viittaa myös OpenAI:n ja Microsoftin kaltaisten teknologia-alan toimijoiden kehitykseen korostaen, että Fondia seuraa tiiviisti alan kehitystä ja on mukana hyödyntämässä näiden yritysten tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä ei ole ainoastaan teknologian käyttöön liittyvä kysymys, vaan myös oppimisen ja sopeutumisen haaste, johon Fondia pyrkii vastaamaan.


Koska kaikilla on pääsy samoihin teknologisiin työkaluihin, ratkaisevaa on, miten organisaatiot kykenevät hyödyntämään näitä työkaluja, oppimaan niistä ja tekemään yhteistyötä niiden avulla. Tekoäly voi tuoda tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia, mutta se ei korvaa inhimillistä älykkyyttä, luovuutta ja kykyä sopeutua. Savolainen korostaa, että ihmisten valmius muuttua, johtaa, oppia ja tehdä yhteistyötä ovat avainasemassa myös tässä teknologisessa murroksessa. 


Teknologian ja erityisesti tekoälyn kehitys tasoittaakin kilpailukenttää liikejuridiikan alalla. Savolaisen mielestä tämä haastaa Fondian ja muut toimijat erottautumaan muilla tavoin, kuten asiakaslupauksen, työn jalostusarvon ja organisaation kulttuurin kautta.


Savolainen näkee, että alati muuttuvassa maailmassa – missä etätyö ja hybridimallit ovat yleistyneet ja asiakkaan tarpeet sekä regulaatio muuttuvat – kyky mukautua ja uudistaa toimintatapoja ovat kriittisiä. Fondia pyrkii olemaan tämän muutoksen kärjessä, hyödyntämällä teknologiaa asiakkaidensa ja henkilöstönsä parhaaksi, samalla kun se haluaa säilyttää vahvan sitoutumisen omiin arvoihin ja kulttuuriinsa.


Kuuntele koko haastattelu tästä tai omalta suosikkialustaltasi 🎧

 

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 180 työntekijää.


Comentarios


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page