top of page
  • Writer's pictureTuomas Nousiainen

Tavoitteena yritys, jolla ei ole yhtään työntekijää

Palvelualojen yrityksiä odottaa tulevaisuus, jossa niiden nykyiset rakenteet menevät uusiksi.

Tuomas Nousiainen

Olemme lähestymässä maailmaa, missä perinteiset urakehitys tai palkkiomallit eivät riitä houkuttelemaan alan parhaita osaajia yrityksiin. Palveluyhtiöt joutuvat miettimään toimintamallinsa uusiksi työntekijäkokemuksen ja osaamispääoman näkökulmasta, jotka ohjaavat toimintamallia kohti oikeudenmukaisempaa työelämää. Sellaista, missä valta ja vastuu on yrityksessä työntekijöillä - tai omistajilla, kuten Luodon tapauksessa.


Luoto Company perustettiin vuonna 2017 uudenlaisen omistusmallin pohjalta. Luodossa 80% osakkeista on asiantuntijoiden käsissä. Luodon mallissa kaikki työntekijät ovat tasavertaisia osakkaita ja kaikki tärkeät päätökset tehdään yhdessä, äänestämällä. Luodon malli syntyi vastaamaan muuttuvaan markkinaan, missä kilpaillaan yhä useammin open enterprise mallilla. Pienelle tai keskikokoiselle softatalolle korkean asiakaskokemuksen skaalautuminen on tässä osaajamarkkinassa hyvin vaikeaa, siksi olemme päättäneet lopettaa kasvamisen perinteisin keinoin. Sen sijaan Luoto tavoittelee uutta kasvua ekosysteemimallin kautta.


IT-alalla oli pitkään valloillaan trendi, jossa yritykset pyrkivät kasvamaan mahdollisimman suuriksi. Luodon kokemuksen mukaan asiantuntijat haluavat mieluummin toimia pienemmissä yrityksissä ja tiimeissä. Pienenä pysymisessä on puolensa; Pieni koko auttaa läpinäkyvyydessä, osaamisen kehittämisessä, oman identiteetin löytämisessä ja mahdollistaa yhteiseen omistukseen sekä päätöksentekoon pohjautuvat toimintatavat.


Samaan aikaan myös ekosysteemin muodostamisessa on selkeät etunsa. Asiakkaille malli näkyy leveänä palveluportfoliona ja toisaalta ekosysteemin yritykset saavat kumppaniverkoston skaalaedut käyttöönsä samalla kun kunkin yrityksen organisaatio sekä toimintatavat pysyvät yksinkertaisina. Ekosysteemimalli mahdollistaa samaan aikaan pysymisen pienenä ja nopean ja skaalautuvan kasvun. Ekosysteemimalli antaa myös mahdollisuuden erikoistua ja olla omassa palvelussaan markkinoiden parhaimmistoa. Toimivan ekosysteemin rakentaminen vaatii kuitenkin merkittäviä investointeja kasvuun, sekä henkisellä tasolla, että konkreettisesti pääoman kautta.Miten rakentuu menestyvä ekosysteemi?


Toistaiseksi Suomessa syntyneet ekosysteemit ja verkostot ovat jääneet melko laimeiksi siitä syystä, että niiden kehittämiseen ja rakentamiseen ei ole investoitu riittävästi. Ekosysteemin rakentaminen tulee nähdä investointina, jonka hyödyt tulevat myöhemmin, pidemmällä aikavälillä. Ajatus siitä, että joku voisi oman työnsä ohella rakentaa verkoston tai ekosysteemin ei yksinkertaisesti ole mahdollinen.


Oman kokemukseni mukaan ekosysteemimallin rakentaminen vaatii ensinnäkin strategisen päätöksen siitä, että ekosysteemin rakentaminen on strategiaprioriteettien kärkipäässä, ja sen että siihen investoidaan sekä pääomaa että yrityksen parhaat ihmiset.


Ensimmäiseksi pitää investoida siihen, että pystytään takaamaan palkkatyössä oleville ihmisille, että heidän lähtö yrittäjäksi ei heikennä heidän nykyistä asemaa merkittävästi eli pitää olla lainapääomaa, jotta voidaan investoida heti osaavien ihmisten palkkakuluihin.


Ekosysteemin täytyy perustua täydelliseen tiedon läpinäkyvyyteen. Olemme panostaneet alusta lähtien ja oikeastaan jo Luodon alkuajoista alkaen toiminnan 100% läpivalaisuun, koska tavoitteenamme on ollut jakaa kaikki yritykseen liittyvä tieto sen omistajien kesken. Tämä on tarkoittanut teknologiaosaajille tuloslaskelmien ja taseen, yrityksen sivukulujen ja muiden taloudellisten tunnuslukujen opettelua. Käymme säännöllisesti läpi asiakaskokemusta, markkinapositiota, brändiarvoa ja yrityksen valuaatioon vaikuttavia asioita omistajien kanssa. Tämä luo ihan toisenlaisen tunnelman sinne yritykseen, joka näkyy lopultameidän asiakaskokemuksessa.


Palveluyhtiön tärkein prosessi on asiakaskokemuksen johtamisen prosessi, jota pitää johtaa edestä. Haluamme, että asiakkaille syntyy single point of contact riippumatta siitä, mikä ekosysteemin yritys avaa asiakkuuden ja yhteistyösuhteen asiakkaan kanssa. Yksi sopimus mahdollistaa kuitenkin ekosysteemin kaikkien palveluiden hyödyntämisen. Ekosysteemin onnistumisen näkökulmasta on olennaista, että sisäinen informaatio ja viestintä liikkuvat jatkuvasti ja jaamme säännöllisesti esimerkkejä yhteisistä onnistumisista.

Emme ole halunneet perinteistä master-slave ekosysteemiä vaan meille oli tärkeää, että yhtiöt ovat autonomisia ja tekevät jatkossakin omat päätöksensä. Näissä yrityksissä päätöksentekovalta on yrittäjillä. Hallintamallin näkökulmasta meille oli tärkeää että 20/80 omistussuhdejako on samanlainen kaikissa ekosysteemin yrityksissä, jotta yhtiöt eivät ala keskenään kilpailemaan asiantuntijoista. Tiedostamme, että olemme rakentamassa Suomen mittakaavassa uniikkia ja uudentyyppistä ekosysteemimallia, jollaista ei ole aikaisemmin kokeiltu.


Ekosysteemi ei toimi ilman läpinäkyvyyttä


Ekosysteemin hallinnan yhteisestä organisoinnista vastaa Head of Ecosystem, joka kokoaa ekosysteemille oman strategian siten että sen elementit ovat riittävän yksinkertaiset ja kaikille yhtiöille sopivat. Tehtävään kuuluu viikko- ja kuukausitasolla pidettävien palaverien lisäksi myös kattavasti ekosysteemin sisäinen viestintä. Pidämme sisäistä viestintää ja sen laatua kilpailuetuna, mikä näkyy paitsi poikkeuksellisen avoimena viestintänä, myös selkeästi omassa ajankäytössä. Omasta kuukausittaisesta työajasta nyt jo kolmasosa menee viestintään, ja tarvittaessa olen valmis siihen investoimaan enemmänkin.


Sisäinen viestintä ja toiminnan 100% läpivalaisu on se, mikä erottaa ekosysteemin perinteisen organisaation tulosyksikkömallista. Olemme työurallamme nähneet, miten informaatiosta syntyy valtaa ja tietoa käytetään oman edun tavoitteluun. Monille perinteisille yhteistyösuhteille on tyypillistä, että alussa viestitään paljon ja ollaan tiiviisti yhteydessä mutta kuuden kuukauden jälkeen viestintä vähenee. Olemme kääntäneet tämän tietoisesti ylösalaisin, ja pyrimme päinvastoin lisäämään informaation ja yhteisen viestinnän määrää ensimmäisestä päivästä lähtien. Koska informaatio on valtaa, on sen tuottamiseen ja liikuttamiseen panostettava rajusti. Osa ekosysteemin yrityksistä on tällä hetkellä samoissa toimitiloissa, mikä helpottaa tätä työtä selkeästi.


Toinen, mihin panostamme systemaattisesti on taloudellisen tiedon ja raportoinnin 100% läpinäkyvyys. Kaikilla työyhteisön jäsenillä on pääsy talousjärjestelmään, johon olemme luoneet konkreettiset dashboardit, jonka kautta jokainen pystyy seuraamaan yrityksen tilannetta. Tämän lisäksi Luodon COO ja CFO sparraa jatkuvasti muita ekosysteemiyrityksiä mallin rakentamisessa ja kehittämisessä. Vastavuoroisesti jos jossakin toisessa yrityksessä kehitetään toimiva malli tai rakenne, on se myös Luodon ja muiden ekosysteemiyritysten hyödynnettävissä. Skaalaamme osaamisen lisäksi myös markkinaymmärrystä, informaatiota ja parhaita toimintamalleja.


Ekosysteemi vaatii yrittäjältä myös henkistä kasvua


Ekosysteemin yritykset ovat samaan aikaan osittain toistensa kilpailijoita, mitä emme edes yritä suitsia. Ekosysteemimalli ei toimi, jos se perustuu oman edun tavoitteluun. Pitää pystyä jakamaan omastaan ja luottamaan siihen, että yhdessä aikaansaatu lopputulos ylittää moninkertaisesti sen, mitä yksittäinen yritys pystyisi yksin saavuttamaan. Koko ekosysteemi perustuu tälle ajatukselle. Tällä hetkellä ekosysteemimme jakaa käytännössä 14 myyjään voimat keskenään, yksin nämä yritykset eivät pystyisi panostamaan myyntiin näin rajusti mutta ekosysteemimalli mahdollistaa myynnin skaalautumisen ja sitä kautta sen vipuvaikutuksen.


Yrittäjänä usein jäädään kiinni oman omistusosuuteen ja siihen onko se 51 vai 100%. Tämä malli osoittaa sen, että voit olla paljon pienemmällä omistusosuudella huomattavasti paljon tyytyväisempi ja onnellisempi kun ei tarvitse kontrolloida kaikkea vaan päätöksenteko on joukkoistettu ja kaikki yrityksen työntekijät ovat myös yrityksen omistajia. Olemme menestyksekkäästi tätä mallia luoneet ja toteuttaneet Luodossa jo viisi vuotta. Yrityksen tavoitteissa ei ole mitään yksilöön liittyvää, kaikilla on sama palkka ja vuoden päätteeksi kun yritys on tehnyt tulosta sekin jaetaan tasaosuuksin kaikille.


Tällä hetkellä ajamme samaa mallia ekosysteemitasolle, mikä on samaan aikaan haastavaa ja inspiroivaa. Uskon, että olemme onnistuneet rakentamaan sellaisen mallin talouden läpinäkyvyyden, myynnin yhteistyön ja hallintamallin kautta yhdessä ekosysteemin yritysten kanssa, missä on suuri kynnys lähteä osaoptimoimaan. Tämä on yhteisö, missä muut kontribuoivat myös sinun menestyksesi eteen, mikä edellyttää kykyä epäitsekkääseen toimintaan.


Missiomme on ajatus siitä, että kaikkien yritysten tulisi miettiä osaamispääoman arvoa. Teemme jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt tässä maassa, mutta sen potentiaali on valtava. Toivottavasti palveluyhtiöiden uusista rakenteista saadaan tulevaisuudessa lisää onnistuneita esimerkkejä - sellaisista, missä palveluyhtiöllä ei tarvitse olla yhtään työntekijää.


 

Tuomas Nousiainen on toinen Luoto Companyn perustajista ja yrityksen toimitusjohtaja. Hän uskoo kehittävänsä osaamispääoman arvon määritteleviä palveluyhtiöitä. Jos määrittely onnistuu niin se tulee näkymään palveluyhtiön asiakaskokemuksessa ja globaalissa kilpailukyvyssä. Hänen mielestään myös ekosysteemit ovat palveluyhtiöiden tulevaisuutta. Hänen missionsa on, että myös muut palveluyhtiöt, varsinkin eri toimialoilla saavat Luodon esimerkistä uusia kehitysideoita.

 

Oletko kiinnostunut johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä ja muutosvoimista?

Seuraamalla Johdon agendaa LinkedInissä tiedät aina ensimmäisenä uusista trendeistä ja ilmiöistä.
Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page